Mazie un vidējie uzņēmumi arī šogad varēs saņemt Liepājas pašvaldības atbalstu savu projektu īstenošanai

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcībpolitiku “Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs”, deputāti šodien, 17.janvārī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas sēdē apstiprināja Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam un lēma, ka pašvaldības atbalsts šim konkursam būs arī šogad.

Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols skaidro: “Konkursa mērķis ir veicināt komercdarbību Liepājas pilsētā, sniedzot pašvaldības atbalstu MVK projektiem, kas tiks īstenoti Liepājas pilsētā līdz 2020.gada 31.maijam,” tā A.Vītols.

Līdzfinansējums tiks piešķirts tiem MVK projektiem, kas paredz jaunu darbavietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, lai veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību, kā arī atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas).

Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu vai pārdošanu, kā arī izglītības, kultūras, sporta, medicīnas un nevalstisko organizāciju projektiem.

Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt MVK, kas tiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, kurai uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai arī ir uzsākta tiesvedība par komercsabiedrības bankrotu; kurai uz projekta izskatīšanas dienu ir valstij maksājamo nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, vai kura nav samaksājusi pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā; pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

Pieļaujamā līdzfinansējuma intensitāte vienas MVK vienam projektam ir līdz 50% no projekta pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta. Vienas MVK vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 500 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 15 000 euro.

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts tikai pēc pilnīgas projekta īstenošanas.

Ja šai iecerei atbalstu deputāti dos arī Liepājas pilsētas domes sēdē, tad sāksies projektu pieņemšana. Plānots, ka tā turpināsies līdz 28.februārim, bet Liepājas pilsētas domes marta sēdē deputātiem būs jālemj par to, kuriem projektiem piešķirt līdzfinansējumu, skaidro A.Vītols.

Iesniegtos projektus vērtēs Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa ekspertu komisija. Ekspertu komisijas vadītājs ir Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Ekspertu komisijas vadītāja vietnieks – A.Vītols. Ekspertu komisijas locekļi: Dace Arāja – Juridiskās daļas vadītājas vietniece, Inta Šoriņa – SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes priekšsēdētāja; Aija Saldovere – Attīstības pārvaldes eksperte nodarbinātības jautājumos. 

2018.gadā konkursam tika iesniegti 27 projekti, no kuriem 18 tika apstiprināti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Uz šo brīdi realizēti ir četri projekti, tostarp bērnu rotaļu istabas izveide un pludmales kafejnīcas “7.līnija” izveide.

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/bizness/mazie-un-videjie-uznemumi-ari-sogad-vares-sanemt-pasvaldibas-atbalstu-savu-projektu-istenosanai-229409

Pēdējie pievienotie notikumi